De OOR Noord- en Oost-Nederland investeert in ontwikkeling en innovatie van de opleiding tot medisch specialist.

Daartoe richtte de OOR N&O in 2009 het Regionaal ontwikkel- en innovatiefonds op. Met ingang van september 2018 subsidieert dit regiofonds ook wetenschappelijk onderzoek in het domein van de medische vervolgopleiding. Het fonds heet sindsdien ‘Het Innovatie- en Wetenschapsfonds’, kortweg IWF.

De OOR Noord- en Oost-Nederland wil met deze subsidie  een waardevolle en structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit en innovatie van de opleiding tot medisch specialist.

Het IWF subsidieert nu dus twee soorten activiteiten

 • Wetenschappelijk  onderzoek door aios binnen het domein van opleiden en ontwikkeling in de medische vervolgopleidingen
 • Innovatieve projecten op het gebied van de opleiding tot medisch specialist in de OOR N&O.

Het IWF is bedoeld voor aios, opleiders en leerhuizen uit de Onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland. Aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie conform het reglement dat u hieronder als pdf kunt downloaden. De commissie vergadert in 2024 in principe 4 maal:

 • 24 januari (BO 13 mei, eventueel eerder schriftelijk)
  Aanvragen voor innovatieprojecten moet u uiterlijk 1 januari ingestuurd hebben
 • 23 april (BO 13 mei)
  Aanvragen voor innovatieprojecten moet u uiterlijk 1 april ingestuurd hebben
 • 11 juli (BO 16 september)
  Aanvragen voor innovatieprojecten moet u uiterlijk 1 juni ingestuurd hebben
 • 26 september (BO november)
  Aanvragen voor innovatieprojecten moet u uiterlijk 1 september ingestuurd hebben

Lees hier het Reglement regionale innovatie en wetenschapsprojecten

Aios die wetenschappelijk onderzoek doen binnen het domein van opleiden en ontwikkeling in de medische vervolgopleidingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Regiofonds.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De bijdrage is bedoeld voor aios die – tezamen met een begeleider van een van de OOR-N&O-ziekenhuizen –onderzoek willen doen.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten subsidie: de stimuleringssubsidie en de promotie-traject-subsidie.

De stimuleringssubsidie is bedoeld voor veelbelovende onderzoeksvoorstellen die in potentie door kunnen groeien naar een promotietraject. Per aanvraag is er maximaal 10.000 euro beschikbaar. De looptijd van de financiering is maximaal twee jaar. Output is minimaal een (inter)nationale publicatie of presentatie. Jaarlijks is er maximaal 70.000 euro beschikbaar voor deze stimuleringssubsidies.

De promotietrajectsubsidie: vooralsnog wordt jaarlijks maximaal één promotietraject toegekend door vergoeding van de personeelskosten van de onderzoeker. Maximale toezegging is hierbij een bedrag van 65.000 euro per promovendus per jaar bij fulltime onderzoek voor de maximale duur van vier jaar (totale kosten over vier jaar 260.000 euro). In goed overleg met de opleider en de promotores kan het onderzoek eventueel ook in deeltijd worden uitgevoerd en naar rato worden verlengd, met een minimale gemiddelde onderzoeks-inzet van 0,4 fte. Het einddoel is een promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voorbeelden

In twee korte video’s vertelt Gerbrich Galema, aios Anesthesiologie, over haar promotie-onderzoek naar de socialisatie van aios en anios.

Bekijk deel 1 en deel 2

Voorwaarden

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines verspreid over de verschillende opleidingsziekenhuizen binnen de OOR-NO. In het reglement van toewijzing wetenschapsprojecten vindt u de voorwaarden.

Voor de stimuleringssubsidie is de belangrijkste voorwaarde dat de aanvraag wordt ingediend door een aios, samen met een hoofdonderzoeker, een lid van de opleidingsgroep of een onderwijskundige. Aanvragen voor deze subsidie kunnen altijd worden ingediend. De beoordelingscommissie beoordeelt tweemaal per jaar de aanvragen.

Voor de promotietrajectsubsidie is de belangrijkste voorwaarden dat hij wordt ingediend door een aios samen met een of meer beoogde promotores. Aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend na een zogenaamde Call for proposals. Jaarlijks wordt deze verstuurd aan managers van de leerhuizen van de opleidingsziekenhuizen.

We willen voorkomen dat minder kansrijke aanvragen erg veel tijd kosten. Daarom kent het toewijzingstraject voor de promotietrajectsubsidie twee rondes. De eerste ronde is een zogenaamde ‘Vooraanmelding’. Aanvragers kunnen in deze vooraanmelding volstaan met het invullen van een betrekkelijk eenvoudig, kort formulier. Alleen de meest kansrijke vooraanmelders worden vervolgens uitgenodigd om in het Engels een uitgebreidere aanvraag te schrijven.

Als een promotietraject wordt goedgekeurd moeten promovendi jaarlijks de voortgang rapporteren.

Bekijk hier de Oproep indiening wetenschapsprojecten OOR NO okt 2023 .

Tijdpad promotietrajectsubsidies

Hieronder vindt u het tijdpad voor de beoordeling:

Formulieren

Format aanvraag stimuleringsstipendium

Aanvraag promotietrajectsubsidie

Beoordelingsformulier vooraanmeldingen promotietrajectsubsidie

Aanvraagformulier (2e ronde) promotietrajectsubsidie IWF

Beoordelingsformulier tweede ronde

Formulier jaarlijkse rapportage

Meer info

Wilt u meer informatie? Mail naar wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl

Stelselmatig investeren in betere opleidingen. Daar gaat het om bij het Regiofonds van de OOR N&O. We werken structureel aan de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen in onze regio.

Innovatieprojecten

Om wat voor projecten gaat het? Allereerst moet het project een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de opleiding in de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland. Denk aan verbetering van de regionale samenwerking, onderwijsvernieuwing, implementatie onderwijsvernieuwing, nieuw discipline-overstijgend onderwijs of een verbetering van de organisatie en doelmatigheid van de opleidingen.

Op de tweede plaats moeten de resultaten potentieel van belang zijn voor de opleidingen van aios in alle huizen in de regio.

Bekijk Overzicht afgeronde projecten regiofonds.

Bekijk Overzicht lopende projecten regiofonds 

Thema’s

Om samenhang te creëren en samenwerking te stimuleren formuleerde de OOR N&O een aantal thema’s. Uw aanvraag past bij voorkeur binnen een van die thema’s:

 •  Innovatie
 •  Samenwerking
 •  De opleiders
 •  Kwaliteit en veiligheid
 •  (Medisch) leiderschap
 •  Patiëntveiligheid/VMS
 •  Healthy Ageing/ ouderengeneeskunde
 •  Doelmatigheid in de opleiding
 •  Spotten en binden van talent voor de regio

De resultaten van uw project kunnen als input dienen voor een nieuwe aanvraag of aanleiding voor vervolgactiviteiten.

Beoordeling van de aanvragen

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit verschillende disciplines verspreid over de verschillende opleidingsziekenhuizen binnen de OOR-NO. In het Reglement regionale innovatie en wetenschapsprojecten vindt u de voorwaarden.

Hoe dient u een subsidieaanvraag in?

U kunt een subsidieaanvraag indienen met behulp van het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina vindt. U kunt uw aanvraag op ieder moment indienen. Dat kan bij de secretaris van het Wetenschaps- en Innovatiefonds OOR NO: Rianne Hindriks, e-mail: wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl.

Budget

Maximale bijdrage per aanvraag is € 50.000,-.

Formulieren

Aanvraagformulier innovatieprojectsubsidie IWF

Beoordelingsformulier Innovatiesubsidie

Formulier eindrapportage

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rianne Hindriks, secretaris Innovatie- en Wetenschapschapsfonds OOR N&O, (t) 050 – 36 10431,  wetenschapsprojectenopleiding@umcg.nl

Heb je vragen of wil je meer informatie neem dan gerust contact op!

Youssef TatouCoördinator Recruitment