Nederland telt 8 Onderwijs- en Opleidings Regio’s (OOR). Iedere OOR is gecentreerd rond een van de 8 Universitaire Medische Centra (UMC). Binnen een OOR zorgen ziekenhuizen en opleidings- en onderwijsinstellingen samen voor voldoende goed opgeleide zorgprofessionals. De UMC’s hebben daarin de regierol.

Teaching Hospitals

De OOR Noord- en Oost-Nederland is een grote regio. Een op de zes Nederlanders woont in de regio en is afhankelijk van de zorg die hier geleverd wordt. Het UMCG leidt een op de zeven van alle Nederlandse basisartsen op. Het UMCG doet dit in nauwe samenwerking met de Teaching Hospitals in de regio. De Teaching Hospitals zijn:

  •    Deventer Ziekenhuizen
  •    Isala Klinieken (Zwolle)
  •    Martini Ziekenhuis (Groningen)
  •    Medisch Centrum Leeuwarden
  •    Medisch Spectrum Twente (Enschede)
  •    Treant Zorggroep (Emmen/Hoogeveen/Stadskanaal)
  •    ZGT (Almelo/Hengelo

De Teaching Hospitals en het UMCG werken voor de opleiding van specialisten en stages van co-assistenten ook samen met laboratoria, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra en kleinere ziekenhuizen in de regio. Voor de (vervolg)opleidingen en praktijkstages van verpleegkundigen en ander zorgpersoneel werken Teaching Hospitals en UMCG samen met onderwijsinstellingen in de regio.

Lees hier ons jaarverslag over 2020

Lees hier onze regiovisie Innovatief opleiden, koers Noordoost

Werkstructuur

In Noord-Nederland zijn de lijnen helder. De instellingen binnen de OOR N&O kozen voor samenwerking vanuit de inhoud. Lees hieronder hoe we het overleg hebben georganiseerd.

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg van de OOR bestaat uit de portefeuillehouders opleidingen van de Raden van Bestuur van de Teaching Hospitals en het UMCG. Het bestuurlijk overleg behandelt thema’s als capaciteitsplanning en financiering.

Regionale Centrale opleidingscommissie

De Centrale Opleidingscommissies (COC) bewaken in hun ziekenhuis of opleidingsinstelling de kwaliteit en veiligheid van de vervolgopleidingen. Zij sturen, bewaken en controleren. De voorzitters van de COC’s bespreken al die ontwikkelingen binnen hun ziekenhuizen in de Regionale Centrale Opleidingscommissie, de ReCOC. De ReCOC zorgt voor onderlinge afstemming van die ontwikkelingen maar neemt ook zelf initiatieven. Zo beoordeelt de ReCOc de aanvragen voor subsidie uit het Regiofonds en initieert de ReCOC discipline-overstijgend onderwijs voor aios en de docentprofessionalisering.

Secretaris van de ReCOC is mevrouw drs. Karin Zuiderhoek.

Leerhuizenoverleg

De managers van de ‘Leerhuizen’ van de Teaching Hospitals en het UMCG hebben eveneens een regionaal overleg. Het Leerhuizenoverleg faciliteert het Bestuurljik Overleg en het ReCOC op het gebied van kwaliteit, innovatie, cursorisch onderwijs, communicatie en organisatie. De rol van het Leerhuizenoverleg is zo veel mogelijk consensus te bereiken over organisatie, uitvoering en samenwerking bij de (innovatie van de) medische vervolgopleidingen in de OOR N&O. De Leerhuizen ondersteunen de opleiders en de organisaties.

Op lokaal en regionaal niveau vindt afstemming plaats tussen COC en Leerhuis. COC en Leerhuis kunnen gevraagd en ongevraagd het bestuur of management van het ziekenhuis of de opleidingsinstelling adviseren.

Opleidingsclusters en affiliatiecoördinatoren

De regionale opleiders die verantwoordelijk zijn voor de medische vervolgopleidingen overleggen met elkaar in regionale opleidingsclusters of -groepen. Er zijn affiliatiecoördinatoren per ziekenhuis die zorgen dat de co-assistenten een goede klinische praktijkstage krijgen. Ook zij stemmen met elkaar en het UMCG af over een goede uitvoering van het klinisch deel van de artsenopleiding.

Subregio’s voor zorgberoepen

Voor de meeste beroepen in de zorg is de arbeidsmarkt subregionaal georiënteerd. Daarom is de OOR voor de zorgberoepen verdeeld in vier subregio’s. Per subregio is er een coördinerend ziekenhuis en een hogeschool.

Contact met de OOR Noord- en Oost-Nederland

Wilt u het hebben over inhoudelijke zaken, dan verwijzen we u graag door naar de ambtelijk secretaris van de regionale Centrale Opleidingscommissie, mevrouw drs. Karin Zuiderhoek.

Wilt u het hebben over de website, dan verwijzen we u graag door naar de beheerder van de website, Wout Sorgdrager. Hem kunt u bereiken via het algemene e-mailadres van de OOR: info@oorno.nl. En eventueel ook telefonisch: 06 233 96 475

Vacature plaatsen?

Wilt u uw vacatures plaatsen op deze site? Dat kan. Althans: de deelnemende instellingen binnen de OOR N&O. En we publiceren alleen vacatures voor aios- of anios-plaatsen.

Recruiters bij de aangesloten instellingen kunnen bij de website-beheerder een inlogcode aanvragen. Met die inlogcode kunnen ze in een zogenaamd “job template” een vacaturetekst plaatsen. Dat kan gewoon de tekst zijn die ze ook al op hun eigen ‘werken-bij’-site gebruiken. Daarna moet je nog aangeven wanneer de vacature weer off line gehaald moet worden. En vervolgens druk je op de knop ‘publiceren’. Wie nieuw is op de site kan eerst een kort filmpje bekijken waarin de ontwikkelaar uitlegt hoe het plaatsen in z’n werk gaat.

De job template bestaat uit brokjes informatie die de website weghaalt bij de informatie over de instelling. Dat betekent dat om een vacature te kunnen plaatsen, er eenmalig zo’n template moet worden aangemaakt. De website-beheerder helpt daar graag bij. Ook hiervoor geldt: info@oorno.nl.

 

Lees hier het jaardocument OOR NO 2020

Lees hier de Regiovisie OOR NO Innovatief opleiden, koers Noordoost

U vindt hier een template voor een powerpointpresentatie van de OOR N&O en het het logo van de OOR N&O. Gebruik ze waar het kan.