Nederland telt 7 Onderwijs- en Opleidings Regio’s (OOR). Iedere OOR is gecentreerd rond een van de 7 Universitaire Medische Centra (UMC). Binnen een OOR zorgen ziekenhuizen en andere opleidingsinstellingen samen voor voldoende goed opgeleide medisch specialisten. Daarnaast worden binnen de OOR-instellingen ook de opleiding tot huisarts, specialisten ouderen geneeskunde, klinisch fysicus, klinische chemicus en ziekenhuisapotheker verzorgd. De UMC’s hebben daarin de regierol.

OOR Noord Oost Nederland

De Opleidings- en Onderwijsregio Noord Oost is een samenwerkingsverband voor medische vervolgopleidingen van opleidingsziekenhuizen, GGZ- en revalidatie-instellingen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en het noordelijk deel van Flevoland. 

Doelstelling van de OOR NO is de kwaliteit en kwantiteit van opleidingen en opleidingsplaatsen te borgen en aan te laten sluiten bij de toekomstige zorgvraag en gewenste professionele kwaliteit in de regio.

 De OOR Noord- en Oost-Nederland is een grote regio. Het beslaat meer dan de 4 noordelijke provincies en bijna een op de vijf Nederlanders woont in de regio en is afhankelijk van de zorg die hier geleverd wordt. Het UMCG leidt samen met de opleidingsinstellingen in de regio één op de zeven van alle Nederlandse basisartsen én één op de vijf van alle Nederlandse medisch specialisten op. 

Het samenwerkingsverband werkt voor de opleiding van medisch specialisten en stages van coassistenten ook samen met laboratoria en kleinere ziekenhuizen in de regio. 

We zijn trots op onze cultuur van ‘Samen, Wendbaarheid en Snelheid’. 

Met de visie op opleiden “KOERS NO 2020-2025” (2019) wil de OOR NO de betrokkenen inspireren om samen de opleiding tot medisch specialist verder te optimaliseren, zodat deze zo goed mogelijk aansluit op de veranderende, nabije toekomst. 

Deze ambitie is vertaald in zes thema’s, die met elkaar de koers van de opleiding vormen en drie succesbepalende factoren:

  1. (alle) medische vervolgopleidingen leiden regionaal op.
  2. Innovatiekracht zorgt voor transformatie van zorg.
  3. Duurzame dokters maken de toekomst.

Lees hier onze regiovisie Innovatief opleiden, koers Noordoost

In Noord-Nederland zijn de lijnen helder. De instellingen binnen de OOR NO kozen voor samenwerking vanuit de inhoud.  Lees hieronder hoe we het overleg hebben georganiseerd.

De reguliere organisatie- en overlegstructuur van het samenwerkingsverband OOR NO bestaat uit de Regionale Opleidingsclusters (ROC’s), Regionale COC (ReCOC), Regionaal Leerhuisoverleg (LHO), Regionale Assistenten Vergadering (RAV), Bestuurlijk Overleg (BO), Programmacommissie en Regionale (net)Werkorganisatie.  

Regionale Opleidingsclusters 

De regionale opleiders die verantwoordelijk zijn voor de medische vervolgopleidingen werken per specialisme met een gedeelde regionale visie, opleidingsbeleid en opleidingsplan. Zij dragen gezamenlijk zorg voor een gezond en veilig regionaal opleidingsklimaat, opleidingsinhoud, volgen en beoordelen van aios en optimale benutting van opleidingscapaciteit en opleidingsmogelijkheden binnen de regio en het opleidingsnetwerk voor het betrokken specialisme.  Regionale opleidingsclusters worden regionaal vertegenwoordigd in het OOR NO brede opleidingsclusteroverleg 

Affiliatie coördinatoren

Klinisch onderwijs gedurende de masterfase van de geneeskundestudie vindt gedeeltelijk binnen het UMCG en gedeeltelijk binnen de opleidingsziekenhuizen (de affiliatieziekenhuizen) plaats. Er zijn vanuit het UMCG-affiliatiecoördinatoren per affiliatieziekenhuis die zorgen dat de coassistenten een goede klinische praktijkstage en begeleiding bij hun loopbaankeuze krijgen. Ook stemmen zij met elkaar af over een goede uitvoering van het klinisch deel van de artsenopleiding.

Regionale Centrale Opleidingscommissie

De lokale Centrale Opleidingscommissies (COC) bewaken in hun ziekenhuis of opleidingsinstelling de kwaliteit en veiligheid van de vervolgopleidingen. Zij sturen, bewaken en controleren. De voorzitters van de COC’s bespreken al die ontwikkelingen binnen de ziekenhuizen en andere opleidingsinstellingen in de Regionale Centrale Opleidingscommissie, de ReCOC. De ReCOC zorgt voor onderlinge afstemming van die ontwikkelingen en houdt – met inachtneming van de taken van de individuele COC’s en binnen de kaders van CGS/RGS – toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de regionale opleidingen. De ReCOC neemt ook zelf initiatieven zoals het initiëren van discipline-overstijgend onderwijs voor aios en de docentprofessionalisering. 

Secretaris van de ReCOC is Rianne Hindriks 

Leerhuizenoverleg

De managers van de ‘Leerhuizen’ van de opleidingsinstellingen hebben eveneens een regionaal overleg. Het Leerhuizenoverleg faciliteert het BO en de ReCOC op het gebied van kwaliteit, innovatie, cursorisch onderwijs, communicatie, hr en organisatie. De rol van het Leerhuizenoverleg is zo veel mogelijk consensus te bereiken over organisatie, uitvoering en samenwerking bij de (innovatie van de) medische vervolgopleidingen in de OOR N&O. De Leerhuizen ondersteunen de opleiders en de organisaties.

Op lokaal en regionaal niveau vindt afstemming plaats tussen COC en Leerhuis. COC en Leerhuis kunnen gevraagd en ongevraagd het bestuur of management van het ziekenhuis of de opleidingsinstelling adviseren.

Secretaris van het LHO is Rianne Hindriks 

Regionale Assistenten Vergadering

In de Regionale Assistenten Vergadering worden alle lokale assistentenverenigingen vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers van de RAV sluiten aan bij de overleggen van BO, ReCOC en LHO. Het contactadres voor de Regionale Assistenten Vergadering is rav@oorno.nl

Bestuurlijk Overleg

Het Bestuurlijk Overleg van de OOR bestaat uit de portefeuillehouders opleidingen van de Raden van Bestuur van de deelnemende opleidingsinstellingen. Het Bestuurlijk Overleg is verantwoordelijk voor de strategische koers en behandelt thema’s als regionaal opleiden, innovatie, wetenschappelijk onderzoek, hr, capaciteitsplanning en financiering.

OOR coördinator en secretaris van het BO is Aat van den Berg.

Aat vertegenwoordigt als OOR-coördinator de OOR NO ook in verschillende landelijke gremia

Programmacommissie

De programmacommissie is verantwoordelijk voor het opstellen, afstemmen en bewaken van de voortgang van de regionale agenda. 

Secretaris van de PC is Rianne Hindriks

(net)Werkorganisatie

Via onze (net)werkorganisatie geven we handen en voeten aan onze visie en gebruiken we de OOR structuur om onze doelen te bereiken. In onze netwerkorganisatie werken a(n)ios, opleiders, supervisoren, coördinatoren, ondersteuners, leerhuismanagers, decanen, onderwijskundigen, projectleiders en raden van bestuur samen aan het bereiken van de doelstelling.

 

Contact met de OOR Noord- en Oost-Nederland

Wil je het hebben over inhoudelijke zaken, dan verwijzen we je graag door naar de secretaris van de Regionale Centrale Opleidingscommissie, het Leerhuismanagers overleg en de Programmacommissie, Rianne Hindriks.

Voor organisatorische en bestuurlijke aangelegenheden in de OOR NO kun je contact opnemen met de OOR coördinator, Aat van den Berg.

Wil je het hebben over de website, dan verwijzen we je graag door naar de beheerder van de website. Je kunt contact zoeken via het algemene e-mailadres van de OOR: info@oorno.nl.

Vacature plaatsen?

Wil je jouw vacatures plaatsen op deze site? We publiceren graag jouw vacatures voor aios- of anios-plaatsen bij alle deelnemende opleidingsinstellingen binnen de OOR NO. Een losse vacature kan je mailen naar info@oorno.nl. Liever automatisch vacatures plaatsen? Dat kan ook, neem contact op via info@oorno.nl en we bespreken de mogelijkheden. 

Heb je vragen of wil je meer informatie neem dan gerust contact op!

Youssef TatouCoördinator Recruitment